İş və layihələr


12.06.12 06:12


 1. Yerqurluşu işləri:
  • Ərazi vahidlərinin, inzibati ərazi dairələrinin, bələdiyyələrin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Dövlət reyesstrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verlməsi məqsədilə sərhədlərində və dövlət tapşırıqları ilə həyata keçirilən digər (yaşayış məntəqələri, sənaye, nəqliyyat,rabitə, meşə fondu, su fondu, ehtiyat fondu və digər obyektlərin) torpaq sahələrinin sərhədlərində mərzçəkmə işlərinin aparılması, xəritələşdirilməsi,eləcə də mərz nişanlarının hazırlanaraq yerdə (naturada) bərkidilməsi (basdırılması)
 2. Rayon elektron kadastr xəritələrinin tərtib edilməsi üçün elektron taxeometr və GPS aləti vasitəsilə planalma işləri:
  • Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlara texniki sənədlərin hazırlanmasına dair görülən yerquruluşu layihə– axtarış işləri;
  • Vətəndaşların qanuni istifadəsindəki fərdi yaşayış,həyətyanı sahələrin, fərdi, kollektiv və kooperativ bağların, bağçılıq təsərrüfatının idarəçiliyindəki bağların torpaqlarda yerquruluşu layihə-axtarış işləri;
  • Təbii yem sahələrinin (yay və qış otlaqları, kiçik fermerlərin istifadəsindəki otlaqlar) yaxşılaşdırılması məqsədi ilə layihə-axtarış işlərinin aparılması;
  • Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların inventarlaşdırılması, istifadə vəziyyətinin dəqiqləşdirilməsi və xəritələşdirilməsi ( xüsusi mülkiyyətə verilmiş torpaqlar üzrə)
 3. Torpaqların inventarizasiyası:
  • Torpaq islahatı ilə bağlı yerquruluşu layihələrinin tərtibi;
  • Suvarılan torpaqların inventarizasiyası;
  • Torpaqların ekologiyası və rekultivasiyası layihələrinin hazırlanması;
  • İri taxılçılıq (buğda) təsərrüfatının yaradılması ilə əlaqədar yerquruluşu (inventarizasiya) layihə axtarış işləri
 4. Torpaq kadastr işləri
  • İrimiqyaslı torpaq tədqiqatları əsasında (eroziya uğramış, şoranlaşmış, şorakətləşmiş və digər səbəblərdən deqretasiyaya məruz qalmış torpaqların müəyyən edilməsi və xəritələşdirilməsi;
  • Geobotanioki tədqiqat;
  • Torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsi və bonutirovkası;
  • İri taxılçılıq (buğda) təsərrüfatının yaradılması ilə əlaqədar torpaq tədqiqatı işləri
 5. Ehtiyat fondu